Polityka Prywatności

W związku z korzystaniem przez Panią ze strony internetowej www.misspolski.slask.pl Administrator zbiera Pani dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych na tej stronie. Polityka prywatności opisuje szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Pani danych osobowych.

§ 1 Definicje

1. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
2. Administrator- jednostka, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którymi administruje;
3. Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie Identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
4. Dane osobowe zwykłe – rozumie się przez to Dane osobowe, które nie są danymi osobowymi szczególnych kategorii ani danymi dotyczącymi wyroków i naruszeń prawa;
5. Dane osobowe szczególnych kategorii - rozumie się przez to Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;
6. Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
7. Odbiorca danych osobowych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe, w tym podmiot przetwarzający;
8. Zgoda osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
9. Witryna – www.misspolski.slask.pl

§ 2 Administrator i dane kontaktowe

Administratorem Pani danych osobowych jest GRUPA DIVINITA EKO-LOFT PROSTA S.A., posługujący się numerem NIP 6462995196, REGON 521478400 z siedzibą w: 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 48.

§ 3 Cele przetwarzania danych przez Administratora

1. Pani dane osobowe przetwarzane są:
a. w celu wzięcia przez Panią udziału w castingu Konkursu Miss Śląska;
b. w celu realizacji, marketingu i promocji Konkursu Miss Śląska na wszystkich jego etapach, co jest uzasadnionym interesem Administratora;
c. w celach prowadzenia przez Administratora działań wizerunkowych, działań reklamowych, informacyjnych Konkursu Miss Śląska.
d. w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
e. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zgłoszenia do castingu Konkursu Miss Śląska przesłanego przez udostępniony na stronie internetowy formularz zgłoszeniowy w zakresie danych, które nie są niezbędne i które są niezbędne do nawiązania kontaktu;
f. w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia przez Administratora informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora.
2. W przypadku gdyby pierwotnie wskazane cele uległy zmianie lub dane osobowe miały być przetwarzane
w innym celu niż pierwotnie wskazane, zostanie Pani poinformowana o nowym celu przetwarzania danych.
Bez poinformowania Pani o nowym celu, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani danych w tym nowym celu.
3. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Pani zgłoszenia przez Administratora. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w castingu Konkursu Miss Śląska.
4. Podanie danych, które nie są niezbędne dla przyjęcia i obsługi zapytania osoba korzystająca z internetowego formularza zgłoszeniowego podaje wyłącznie z własnej woli, uprzednio wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Osobie korzystającej z internetowego formularza zgłoszeniowego przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to zgoda jest podstawą udostępnienia danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Jeżeli osoba korzystająca z internetowego formularza zgłoszeniowego umieszcza jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa
i dóbr osobistych tych osób.

§ 4 Okres przetwarzania danych osobowych

Pani dane zawarte w internetowym formularzu zgłoszeniowym do castingu Konkursu Miss Śląska będą przechowywane przez czas trwania castingu do zakończenia danej edycji Konkursu Miss Śląska oraz w zakresie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu jego zrealizowania, jak również w celu promocji i marketingu Konkursu Miss Śląska, a dane zamieszczane w social media Konkursu i Administratora przetwarzane są w celach archiwalnych - przez czas przeprowadzania tego Konkursu w Polsce, przez czas prowadzenia działalności gospodarczej Administratora.
Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane w sposób nieodwracalny.

§ 5 Rodzaj zbieranych danych

I. Informacje, które nam przekazujesz:
• zawierają informacje wymagane w internetowym formularzu zgłoszeniowym tj. imię i nazwisko, miasto zamieszkania, adres e-mail, datę urodzenia, wzrost, waga, rozmiar obuwia, obwód w biuście, obwód w tali, obwód w biodrach.

II. Informacje, które zbieramy o Pani - korzystając ze strony www.misspolski.slask.pl może nam Pani udostępnić, a my możemy zbierać od Pani informacje, które odnoszą się do Pani, w tym dane osobowe.
Może Pani podać nam swoje dane na wiele sposobów, w tym:
• wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej;
• korespondując z nami przez e-mail, telefon lub w inny sposób;
• subskrybując, aktualizac wiadomości e-mail, biuletyny lub inne subskrypcje i funkcje;
udostępnianych na stronie www.misspolski.slask.pl od czasu do czasu;
• zgłaszając problem lub prośbę o wsparcie przez www.misspolski.slask.pl;
• komunikując się z nami za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych lub aplikacji społecznościowych;
• biorąc udział w konkursach, promocjach, loteriach, ankietach lub głosach na żywo na stronie internetowej.

§ 6 Prawa wynikające z przetwarzania danych

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:
• Dostępu do danych osobowych,
• Ich poprawiania,
• Żądania ich usunięcia,
• Ograniczenia przetwarzania,
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• Przenoszenia danych,
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. W zakresie realizacji któregokolwiek z praw, należy skontaktować się w tym celu z Administratorem. Można to uczynić w każdym czasie.
3. Pismo zawierające wniosek o realizację praw można złożyć w formie:
• wiadomości e-mail na adres: biuro@divinita.pl,
• pisemnej na adres ul. Kościuszki 48, 43-100 Tychy.
4. Administrator udzieli odpowiedzi na pismo zawierające wniosek w terminie 1 miesiąca od jego otrzymania
w tej samej formie w jakiej się zwrócono. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego stanu rzeczy.

§ 7 Odbiorcy bądź kategorie odbiorców danych

1. Pani dane osobowe udostępnione będą:
• Podmiotom, które przetwarzają Pani dane w imieniu Administratora i na wyraźne jego polecenie:
- Agencjom marketingowym oraz podmiotom zajmującym się działaniami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi;
- Drukarniom;
- Podmiotom zajmującym się obsługą graficzną;
- Mediom (prasa, radio, telewizja, media internetowe);
- Odbiorcom materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych i informacyjnych;
- Obsłudze informatycznej;
• Organom władzy publicznej, którym Administrator udostępnia dane w wypełnieniu obowiązków przewidzianych prawem.

§ 8 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

§ 9 Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe, czyniąc to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zasadami wynikającymi z RODO.
2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny pod względem doboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby przez niego upoważnione, bądź z którymi ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych, a nadto jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane powierzonego im zadania. Osoby te zachowują powierzone im dane osobowe, jak i sposoby ich zabezpieczenia w poufności.
4. Administrator podejmuje wszelkie zgodne z RODO działania, by podmioty przetwarzające, które w jego imieniu i na jego rzecz dokonują przetwarzania danych osobowych, dawały gwarancję stosowania środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami RODO.
5. Decyzje wobec Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie Pani poddawana profilowaniu. Przez profilowanie rozumieć należy przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani danych osobowych do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących np. sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
6. W odniesieniu do każdej Pani wizyty w Witrynie możemy automatycznie zbierać następujące informacje:
a. informacje techniczne, w tym adres IP, dane logowania, typ przeglądarki i jej wersję, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, platformę, typ urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory urządzeń i informacje o sieci komórkowej;
b. informacje o Pani wizycie, w tym pełny strumień kliknięć na, do i poprzez naszą Witrynę (w tym datę i godzinę);
c. informacje o Pani sieci, takie jak informacje o urządzeniach, węzłach, konfiguracjach, prędkościach połączeń oraz wydajności sieci i aplikacji;
d. przeglądane lub wyszukiwane strony; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin niektórych stron, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania strony.

§ 10 Pliki Cookies

1. Strona www.misspolski.slask.pl korzysta z plików „cookies” w celu odróżnienia Pani od innych użytkowników Witryny.
Pliki "Cookies" służą pomocy w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. W celu oceny statystyk wejść na stronę internetową i poszczególne podstrony wykorzystywane są analityczne pliki „coockies”. Stosowanie plików „coockies” pozwala na uczynienie witryny internetowej bardziej „przyjaznej” dla osoby z niej korzystającej. Pomaga to zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania witryny, a także pozwala ją ulepszać.
2. Pliki "cookies" używane w witrynie www.misspolski.slask.pl oraz podstronach zapewniają bezpieczeństwo
i efektywność korzystania z witryny internetowej www.misspolski.slask.pl.
3. "Cookies" są to pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na Pani komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem. Pliki te pozwalają "stronie" rozpoznać Pani urządzenie,
|a co za tym następuje dostosować sposób wyświetlania witryny do Pani urządzenia. Informacje zawarte w plikach „cookies” to zazwyczaj: czas istnienia, nazwa witryny z którego pochodzi, indywidualny identyfikator generowany losowo.
4. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki „cookies” oraz mającym do nich dostęp.
5. Operator serwisu wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
6. W większości przeglądarek wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych na dowolnych urządzeniach ustawione jest domyślnie akceptowanie plików „cookies”. Może Pani zmienić te ustawienia w konfiguracji przeglądarki. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Należy pamiętać iż wyłączenie korzystania z plików „coockies” może być równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji witryny internetowej oraz w niektórych przypadkach powodować niewłaściwe wyświetlanie.
7. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies” - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
8. Pliki „cookies” z których korzysta Witryna (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

§ 11 Zmiany Polityki Prywatności

1. Wszelkie aktualizacje lub zmiany, które wprowadzamy w naszej Polityce prywatności, będą publikowane na stronie www.misspolski.slask.pl. Proszę często sprawdzać, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w naszej Polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na te aktualizacje lub zmiany, nie kontynuuj korzystania z Witryny.
2. Obecna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

Zostań Miss Śląska

Spróbuj swoich sił w zmaganiach o koronę Miss Śląska, otwierających drogę do kariery, o której marzą kobiety na całym Świecie. Przeżyj świetną i niezapomnianą przygodę.

buton zgloszenie

Kontakt

Dyrektor Regionalny Wyborów Miss Śląska
Tel. +48 669 360 059

Adres do korespondencji elektronicznej
biuro@miss.slask.pl

organizatorzy bottom