Regulamin Castingu Konkursu Miss Śląska

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin castingu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w castingu konkursu Miss Śląska (zwanym dalej „Castingiem”) dla Kandydatek spełniających warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
2.Regulamin Castingu jest udostępniony w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem
www.miss.slask.pl
Casting przeprowadzany jest na stronie internetowej www.miss.slask.pl w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU – ZGŁOSZENIE DO KONKURSU – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3.Organizatorami Konkursu Miss Śląska – dalej: Konkursu jest: Agencja Promocyjno-Reklamowa NOL-TYCHY Sp. z o.o. (dalej: Organizator), działająca na podstawie licencji wydanej przez Nowa Scena Sp. z o.o.
4.Casting Konkursu Miss Śląska ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się Kandydatek z województwa Śląskiego, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
Casting odbywa się dwuetapowo: casting internetowy przeprowadzany jest za pomocą strony internetowej www.miss.slask.pl oraz w formie osobistej prezentacji przed Jury wybranych Kandydatek podczas castingu internetowego.
5.Wyłonione Kandydatki w ramach Castingu Konkursu Miss Śląska zostają zakwalifikowane do udziału w Konkursie Miss Śląska stanowiącego regionalny etap konkursu Miss Polski.
6.Z Organizatorem Konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
7.Użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody Organizatora Konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
8.Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator Konkursu obowiązany jest zapoznać Kandydatki Castingu z niniejszym Regulaminem Castingu Konkursu. Kandydatki po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdzaja jego znajomość przez zaznaczenie w internetowym formularzu zgłoszeniowym wymaganego pola (checkbox) – zapoznanie się Regulaminem Castingu.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W CASTINGU

1.Kandydatka zgłaszająca się na Casting Konkursu Miss Śląska musi spełniać następujące wymagania:
a)być stanu wolnego;
b)być bezdzietną panną (także nie być w ciąży);
c)posiadać obywatelstwo polskie;
d)w chwili przystąpienia do Castingu Konkursu ma mieć ukończone 18 lat;
e)na dzień 31 grudnia danego roku nie może ukończyć 30. rok życia;
Punkt d) i e) stanowią granice wiekowe pozwalające na udział w Konkursie: 18-29 lat;
f)posiadać nieposzlakowaną opinię oraz być osobą niekaraną według danych o karalności udostępnianych przez Krajowy Rejestr Karny;
g)nie posiadać widocznych tatuaży;
h)nie uczestniczyć w poprzednich edycjach konkursu Miss Polski na etapie finałowym.

Internetowe formularze zgłoszeniowe (zwane dalej „Zgłoszeniem”) są przyjmowane przez Organizatora w dniach 19.12.2023 r. – 30.12.2023 r. przez stronę internetową www.miss.slask.pl. Każde Zgłoszenie musi być kompletne i zawierać conajmniej 3 zdjęcia w formacie jpg w rozmiarze do 3MB przedstawiające Kandydatkę.

2.Wysyłając internetowy formularz zgłoszeniowy każda Kandydatka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie przesłania Zgłoszenia.
3.Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kandydatka zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zrozumiała jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również zapoznała się z treścią Polityki Prywatności.
4.Akceptując Regulamin Castingu, Kandydatka zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż Kandydatka spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Castingu Konkursu.
5.Celem Castingu jest wyłonienie dziewcząt do udziału w Konkursie Miss Śląska.
6.Kandydatka do udziału w Castingu Konkursu Miss Śląska, która nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających do uczestnictwa w Konkursie lub nie akceptuje / nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie Castingu, nie może brać udziału w Castingu Konkursu, a następnie w Konkursie Miss Śląska.
7.Kandydatkom nie przysługuje za udział w Castingu jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Castingu.
8.Ewentualny udział Kandydatki w Konkursie zostanie uregulowany odrębnym Regulaminem udziału w konkursie Miss Śląska.

§ 3 PRZEBIEG CASTINGU

1.Kandydatka Castingu Konkursu Miss Śląska wypełnia każde pole internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.miss.slask.pl w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU – ZGŁOSZENIE DO KONKURSU – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
2.Maksymalny rozmiar załączonego pliku nie może przekraczać 3MB, a wymagany format pliku to jpg.
3.Warunkiem udziału w Castingu Konkursu jest zaznaczenie w internetowym formularzu zgłoszeniowym wymaganego pola (checkbox) – zapoznanie się i akceptacja z: Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulaminem Castingu oraz Polityką Prywatności.
4.Materiał przesłany przez Kandydatkę, nie może naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych (w tym dóbr osobistych osób trzecich). Tworząc materiały castingowe należy działać z poszanowaniem dobrych obyczajów, kultury i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Przesłane materiały naruszające powyższe wymogi zostaną niezwłocznie usunięte wraz z danymi osobowymi zgłaszającego.
5.Zdjęcia przesłane nie mogą wykorzystywać wizerunków osób trzecich. Jedyną osobą utrwaloną na zdjęciu może być Kandydatka.
6.Kandydatce z tytułu udziału w Castingu Konkursu, bądź jego braku, nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
7.Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełnienia przez Kandydatkę postanowień Regulaminu i warunków udziału w Castingu.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w internetowym formularzu zgłoszeniowym lub za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą skontaktowanie się z Kandydatką.
9.W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Kandydatki niezgodnych z Regulaminem, Kandydatka może zostać wykluczona z Castingu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
10.Kandydatka do udziału w Castingu Konkursu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, iż z uwagi na cel udzielenia zgód, o których mowa w Regulaminie oraz na wartość promocyjną związaną z udziałem w Castingu Konkursu, z tytułu udzielania zgód, o których mowa w Regulaminie, Kandydatkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
11.Kandydatka oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu i jego formuła.
12.Organizator decyduje o liczbie wyłonionych Kandydatek biorących udział w Castingu Konkursu.
13.Organizator zastrzega prawo zorganizowania drugiego etapu Castingu Konkursu w celu wytypowanych Kandydatek polegajacego na zaprezentowaniu się osobiście przez Kandydatki przed Jury.
14.Organizator Castingu Konkursu ma obowiązek zawiadomienia Kandydatek o wynikach Castingu najpóźniej 14 dni od daty zakończenia Castingu.

§ 4 JURY

1.Wyboru Kandydatek w ramach Castingu Konkursu Miss Śląska dokonuje Jury, którego skład ustala Organizator (wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Jury).
2.Udział w pracach Jury jest honorowy.
3.W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
4.Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

§ 5 DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych Kandydatki jest Organizator: Agencja Promocyjno-Reklamowa NOL-TYCHY
Sp. z o.o. posługująca się numerem NIP 9542754272, REGON 361167329 adres: 43-100 Tychy, ul. Jagodowa 18, numer telefonu: 605-723-986, e-mail: reklama@noltychy.pl.
2.Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, Administrator informuje, iż dane Kandydatki przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez Kandydatkę poprzez kliknięcie wymaganego pola zgody (checkbox) – zapoznanie się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulaminem Castingu i Polityką Prywatności.
3.Dane osobowe Kandydatki podane w internetowym formularzu zgłoszeniowym do udziału w Castingu Konkursu, wizerunek, wypowiedzi będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Miss Śląska, a także w celach marketingowych i reklamowych w/w Konkursu realizowanego przez podmioty współpracujące z administratorami na podstawie udzielonych zgód (Rozporządzenie art. 6 ust. lit. a).
4.Wizerunek i dane osobowe Kandydatki będą odpowiednio wykorzystywane i przetwarzane w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu do czasu wycofania przez Kandydatkę zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydatki Castingu Konkursu Miss Śląska i niepodania danych osobowych koniecznych do skutecznej realizacji czynności związanych z Castingiem, jest brak możliwości udziału w/w Castingu.
5.Jednocześnie informujemy, iż Kandydatka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Kandydatka oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin.
2.Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościć praw w stosunku do Organizatora za publikację zdjęć, z udziałem wizerunku Kandydatki, głosu, imienia i nazwiska z przygotowań do Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień Regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa w §2 Regulaminu) z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator opublikuje stosowną informację na stronie www.miss.slask.pl w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU.
3.Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora.
4.Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez Kandydatkę niniejszego Regulaminu.
6.Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.
7.Casting i Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany, bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń Kandydatek ani żadnych innych podmiotów.
8.W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości, co do treści lub interpretacji Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.

 

Zostań Miss Śląska

Spróbuj swoich sił w zmaganiach o koronę Miss Śląska, otwierających drogę do kariery, o której marzą kobiety na całym Świecie. Przeżyj świetną i niezapomnianą przygodę.

buton zgloszenie

Kontakt

Dyrektor Regionalny Wyborów Miss Śląska
Tel. +48 669 360 059

Adres do korespondencji elektronicznej
biuro@miss.slask.pl

organizatorzy bottom